Všeobecné podmínky půjčovny Snowdrop invest s.r.o.

Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem v souvislosti se smlouvou o pronájmu a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Oblasti speciálně neupravené těmito podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („OZ“) v platném znění.

Předmět pronájmu

 1. Předmětem pronájmu se rozumí karavan/obytný automobil.
 2. Pronajímatel výslovně prohlašuje a stvrzuje, že je oprávněn na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem předmětu pronájmu tento dále pronajímat třetím osobám.
 3. Pronajímatel prohlašuje a zaručuje, že předmět pronájmu splňuje veškerá ustanovení vyhlášky o provozu motorových vozidel a veškerá zařízení jsou zcela funkční a bez závad, pokud v Předávacím protokolu není uvedeno jinak.

Doba trvání nájmu

 1. Doba trvání nájmu je stanovena smlouvou o pronájmu mezi nájemcem a pronajímatelem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou a účinnou okamžikem uhrazení celé částky nájemného, odpovídající vratné jistiny, předáním předmětu pronájmu a podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
 2. Nájemní vztah podle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.
 3. Smlouvu a nájemní vztah smlouvou založený lze prodloužit, pokud o to nájemce pronajímatele písemně požádá nejpozději 48 hodin před uplynutím doby, na kterou byla smlouva původně sjednána, a pronajímatel toto prodloužení platnosti smlouvy písemně potvrdí.
 4. Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve shora uvedeném smyslu, je vrácení předmětu nájmu nájemcem později než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestněprávní postih.
 5. Užívá-li nájemce předmět nájmu v rozporu s touto smlouvou, popř. způsobem, kterým vzniká pronajímateli škoda, popř. nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na předmětu pronájmu, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit a nájemce je v takovém případě na podkladě písemného odstoupení povinen pronajímateli předmět nájmu vrátit a sepsat příslušný předávací protokol. Taktéž nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li pronajímatel ujednání dle této smlouvy.

Převzetí a vrácení předmětu pronájmu

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět pronájmu v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Spolu s předmětem pronájmu budou nájemci předány doklady, klíče a příslušenství dle předávacího protokolu.
 2. O vlastním předání a převzetí předmětu pronájmu nájemcem od pronajímatele k užívání dle smlouvy bude mezi účastníky sepsán podrobný předávací protokol, který se po jeho podpisu oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Nájemce je povinen prokázat svou totožnost 3 platnými osobními doklady s fotografií.
 3. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět pronájmu dle smlouvy včetně veškerých dokladů, klíčů a příslušenství na místě a v době sjednané na základě čl. III. odst. 2 smlouvy s pronajímatelem. Nájemce je povinen vrátit předmět smlouvy s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Předmět pronájmu včetně dokladů a klíčů musí převzít pronajímatelem pověřený pracovník.
 4. Při předání předmětu pronájmu osobně nájemcem zpět pronajímateli bude rovněž vždy sepsán předávací protokol.
 5. Vrácení předmětu pronájmu nájemcem později než v době dohodnuté v této smlouvě je považováno za podstatné porušení smlouvy a pronajímatel může v důsledku neoprávněného užívání cizí věci iniciovat trestněprávní postih takového jednání nájemce. Nájemce je pro případ prodlení s vrácením předmětu pronájmu pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel předmět pronájmu na náklady nájemce zajistí a to i s věcmi nájemce, které se budou v daném okamžiku v předmětu pronájmu nalézat a dává k takovémuto postupu souhlas, popřípadě že pronajímatel ohlásí předmět pronájmu jako ztracený nebo odcizený policejnímu orgánu, příp. podá žalobu u příslušného soudu s tím, že důsledky, které pro nájemce mohou z takovéto skutečnosti vyplynout, nese výlučně nájemce. Nájemce je v takovém případě dále povinen za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku obvyklého nájemného pro uvedené roční období podle platného ceníku pronajímatele za každý započatý den prodlení.
 6. Pokud bude předmět pronájmu vrácen se zpožděním delším než 60 minut a pokud není sepsán předávací protokol podepsaný pověřeným pracovníkem pronajímatele a nájemcem, nepovažuje se předmět pronájmu za vrácený se všemi důsledky z toho plynoucími (nájemné se účtuje dále včetně smluvní pokuty ve výši dvojnásobku nájemného pro uvedené roční období podle platného ceníku pronajímatele).
 7. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k předmětu pronájmu musejí nájemce i pronajímatel uplatnit při převzetí karavanu formou písemného záznamu v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí smlouvy.
 8. Dojde-li k odcizení nebo poškození předmětu pronájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nájemného pro uvedené roční období podle platného ceníku pověřence až do doby, kdy bude odcizení předmětu pronájmu, popřípadě jeho poškození, nahlášeno policejním orgánům a následně oznámeno pronajímateli. Smluvní pokuty jsou splatné nejpozději ke dni ukončení smlouvy o pronájmu. Veškeré náklady vzniklé nájemci v souvislosti s odcizením nebo poškozením předmětu pronájmu jako jsou např. náklady na ubytování, přepravu, hovorné, stravu, škody na osobních aj. věcech apod. jdou výhradně k tíži nájemce.
 9. Pronajímatel je oprávněn na základě předchozího oznámení kdykoliv provést kontrolu předmětu pronájmu za účelem zjištění, zda je tento užíván řádně a v souladu s Všeobecnými podmínkami půjčovny Snowdrop invest s.r.o. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit a zajistit.

Nájemné

 1. Nájemné se řídí platným ceníkem půjčovny Snowdrop invest s.r.o. Jako jeden den se rozumí každých započatých 24 hodin.
 2. Nájemné u obytných automobilů v sobě zahrnuje denní limit 350 km. Cena za 1 ujetý kilometr nad denní limit činí 5,- Kč včetně DPH. Denní limit je před převzetím předmětu pronájmu možné změnit na neomezený oproti úhradě 600 Kč včetně DPH za každý den pronájmu (v případě pronájmu minimálně 6 dnů).
 3. Cena nájemného v sobě dále zahrnuje 1 celou náplň plynu, 1 dávku náplně chemie do WC, vybavení kuchyně a běžný konečný úklid.
 4. Nájemné v sobě nezahrnuje vyprázdnění fekální a odpadní nádrže při vrácení.

Pojištění

 1. Pronajímtel se zavazuje, že všechny vozy určené k vypůjčení jsou pojišťěny.
 2. Spoluúčast 5 % z každé pojistné události. Minimální spoluúčast pronajímatele vůči pojistné události minimálně v částce 20 000 Kč.

Vratná jistina

 1. Nájemce se zavazuje složit v hotovosti nebo na bankovní účet částku ve výši 20.000,-Kč jako vratnou jistinu před předáním vozu.
 2. Pronajímatel se zavazuje vrátit jistinu v případě bezproblémového vrácení předmětu pronájmu k rukám nájemce nebo na jeho bankovní účet, a to bezprostředně po sepsání předávacího protokolu.
 3. V případě škody vzniklé vinou nájemce či třetích osob si pronajímatel vratnou jistinu ponechá až do doby úhrady škody pronajímateli, resp. vlastníku předmětu pronájmu. Oprava vozu proběhne po vrácení vozu od ostatních nájemců a na základě časové kapacity servisů, který jej budou zajišťovat.

Práva a povinnosti

 1. Nájemce je oprávněn výhradně v souladu s pojistnou smlouvou užívat předmět pronájmu pro cesty do všech evropských zemí. Předmět pronájmu může být řízen pouze nájemcem, případně osobami, které jsou uvedeny v předávacím protokolu a jiným osobám než v příslušné smlouvě uvedeným nesmí nájemce předmět pronájmu přenechat k řízení.
 2. Nájemce je povinen předmět pronájmu užívat výhradně za účelem, pro který je určen a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy upravující či dotýkající se jeho užívání a provozování. V případě nedodržení těchto podmínek je pronajímatel povinen tyto informace předat nájemci a všechny poplatky, pokuty a další, jdou následně výhradně k tíži nájemce, což stvrdí posláním potvrzením o zaplacení.
 3. Nájemce je povinen se řídit instrukcemi pronajímatele při obsluze zařízení předmětu pronájmu, které byly předány v den předání.
 4. Nájemce je povinen užívat předmět pronájmu způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ. Nájemce je povinen při každém parkování předmět pronájmu zabezpečit proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat předmět pronájmu, tj. řádně jej uzamknout, případně aktivovat veškerá zabezpečovací zařízení, jimiž je předmět pronájmu vybaven včetně vyjmutí autorádia či jeho panelu a nenechávat v zaparkovaném předmětu pronájmu klíče a dokumenty. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště, která jsou hlídána. V případě ztráty klíčů, předání klíčů třetí osobě či zanechání klíčů v předmětu pronájmu, hradí veškeré tím zapříčiněné škody nájemce.
 5. Nájemce se nesmí s předmětem pronájmu účastnit žádných motoristických či jiných obdobných závodů a soutěží, předváděcích a reklamních akcí či testovacích jízd.
 6. Nájemce nesmí používat předmět pronájmu za úplatu za účelem transportu osob nebo věcí, k reklamním účelům, neúměrně jej zatěžovat a odtahovat s ním jakákoli jiná tažná břemena.
 7. Nájemce nesmí užívat předmět pronájmu k cestám do zemí, ve kterých je jeho užívání zakázáno.
 8. Nájemce nesmí provádět na předmětu pronájmu žádné změny a úpravy.
 9. Nájemce je povinen o předmět pronájmu řádně pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody včetně povinnosti dodržování pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení.
 10. Pronajímatel hradí běžné opravy a údržbu předmětu pronájmu a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu a možnou inspekční prohlídku na předmětu pronájmu umožnit nebo zajistit, jakož i v důsledku výše uvedeného strpět omezení užívání předmětu pronájmu. Veškeré výdaje vzniklé v souvislosti se zajištěním nezbytných oprav je nájemce povinen konzultovat a odsouhlasit s pronajímatelem předem. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt veškerých závad, které se během užívání na předmětu pronájmu projeví a vyžadují opravu, jinak odpovídá za škodu, která na základě jeho prodlení v důsledku neoznámení závady vznikla. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel kromě případů, kdy potřeba opravy na předmětu pronájmu vznikla v důsledku nesprávného užívání předmětu pronájmu nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup k předmětu pronájmu (buď v rozporu s obvyklým užíváním nebo porušením povinností uvedených ve Všeobecných podmínkách půjčovny Snowdrop invest s.r.o.). V takovém případě přechází povinnost k uhrazení nákladů na opravu v plném rozsahu na nájemce. Dále nájemce odpovídá za škodu, která vznikla v důsledku takového nesprávného užívání předmětu pronájmu (nadměrné opotřebení nebo poškození předmětu pronájmu).
 11. V případě, kdy dojde k poruše na počítadle kilometrů, je nájemce povinen pronajímatele neprodleně informovat a tato porucha musí být po konzultaci s pronajímatelem odstraněna v nejbližší opravně, jinak nájemce odpovídá za škodu tím vzniklou. Pro tento případ se mezi účastníky sjednává paušální platba pět set korun českých denně a to po celou dobu nájmu.
 12. Nájemce odpovídá pronajímateli, resp. vlastníku předmětu pronájmu za škodu vzniklou na předmětu pronájmu v době od jeho předání nájemci do jeho převzetí pronajímatelem do výše rozdílu mezi pojistným plněním poskytnutým na podkladě uzavřené pojistné smlouvy a výší skutečné škody. Toto ustanovení však platí pouze v případě, že nájemce neporušil žádné z ustanovení pojistných podmínek nebo smlouvy.
 13. Pokud nájemce porušil některé z ustanovení smlouvy nebo pojistných podmínek, odpovídá pronajímateli, potažmo vlastníku předmětu pronájmu za škodu v plném rozsahu. Totéž platí pro poškození způsobená nesprávnou obsluhou předmětu pronájmu, nebo jeho součástí a vnitřního zařízení nebo například čerpáním nesprávného či nekvalitního paliva, použitím sněhových řetězů nebo skutečnost, kdy dojdou pohonné hmoty nebo dojde k poškození pneumatik (proražení nebo proříznutí). V tomto případě je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci náhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající výši nájemného pro stejné roční období podle platného ceníku pronajímatele, a to až do dne, kdy mu bude předmětné opravené a plně funkční předmět pronájmu nebo jeho náhrada vrácena.
 14. Pokuty za dopravní přestupky způsobené předmětem pronájmu v době trvání pronájmu, a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí patřících do vybavení předmětu pronájmu, hradí vždy nájemce.
 15. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození předmětu pronájmu, nebo jeho části a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění nájemce) je nájemce vždy povinen přivolat policejní orgán za účelem prošetření dopravní nehody či jiné skutečnosti a sepsání Protokolu o nehodě.
 16. V případě jakékoli škodní události je nájemce povinen zajistit policejní zápis, zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel – účastníků nehody – a zaznamenat jejich registr. Značky, dále zajistit Zelenou kartu všech zúčastněných a kopii jejich dokladů totožností, jinak odpovídá za škodu porušením této povinnosti vzniklou. Je-li předmět pronájmu v důsledku nehody nefunkční, je nájemce povinen tento zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizení.
 17. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, každou škodní událost na předmětu pronájmu (odcizení nebo poškození), jakož i udat stanoviště, na kterém se předmět pronájmu nachází. Dále je nájemce povinen oznámit pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob.
 18. Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče, patřící předmětu pronájmu, jakož i případné „Hlášení nehody a poškození vozidla“.
 19. Nájemce je povinen poskytnout policejnímu orgánu, pronajímateli, vlastníku předmětu pronájmu a jeho pojišťovací společnosti veškerou potřebnou součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení.
 20. Užívá-li nájemce předmětu pronájmu v rozporu s Všeobecnými podmínkami půjčovny Snowdrop invest s.r.o. popř. se sjednanými standardními obchodními podmínkami, popř. způsobem, kterým vznikne pronajímateli či vlastníkovi předmětu pronájmu škoda, popř. nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na předmětu pronájmu, je pronajímatel oprávněn od smlouvy uzavřené s nájemcem okamžitě odstoupit.
 21. Nájemce nesmí řídit předmět pronájmu pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce, ani přenechat předmět pronájmu k řízení osobě, která je pod vlivem výše uvedených omamných látek.
 22. Nájemce se zavazuje zachovat předmět pronájmu plně funkční tak, jak vyplývá z předávacího protokolu.
 23. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností lze považovat za podstatné porušení povinností.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o pronájmu se uzavírá ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran a to v jazyce českém, stejně jako veškerá jednání se vedou v jazyce českém. Součástí Smlouvy o pronájmu jsou tyto Všeobecné podmínky půjčovny.
 2. Jakékoli změny smlouvy o pronájmu jsou možné pouze v písemné formě, a to na základě vzájemného konsensu obou stran.
 3. Nájemce souhlasí s tím, aby údaje uvedené ve smlouvě o pronájmu včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovány na počítači pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje využívat osobní data nájemce pouze ve spojení s tímto ujednáním a nepředávat je jiným, třetím osobám. Nakládání s těmito osobními daty nájemce je možné pouze v souladu a na základě zákona o ochraně osobních údajů.